Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj PDF

Proszę o poradę w sprawie spłaty, po zmarłym bracie, zadłużenia względem banku wraz z odsetkami. Brat był żonaty, ale po jego śmierci, żona nie spłacała kredytu, wobec czego bank, przed przeterminowaniem kredytu, wniósł sprawę do sądu o ustalenie spadkobierców. Brat nie posiadał dzieci. W październiku ub. roku zapadł wyrok - sąd ustalił spadkobierców, czyli wdowę po bracie i troje rodzeństwa. W chwili obecnej nikt nie spłaca zadłużenia, nie ma też żadnej informacji z banku lub wezwania do zapłaty. Co robić? Wnieść sprawę do sądu o podział majątku (brat nie posiadał aktywów) czy spłacić zadłużenie w całości (występując wcześniej do banku o umorzenie odsetek), a może istnieje jakaś inna możliwość rozwiązania tego problemu?

W odpowiedzi na Pani pytanie wyjaśniam, że:

W przypadku zgonu kredytobiorcy, jego zadłużenie w Banku wchodzi w skład masy spadkowej (obciąża ten spadek). Spadkobiercy takiego kredytobiorcy, czyli w omawianym przypadku małżonka zmarłego oraz jego troje rodzeństwa, jeżeli nie złożyli, w przepisanym przez prawo terminie, oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe), ani oświadczenia o odrzuceniu spadku, to przyjmuje się, że przyjęli spadek wprost, co oznacza, że biorą pełną odpowiedzialność za długi spadkowe i zobowiązani są do spłaty wszystkich długów zmarłego kredytobiorcy.

Z danych przedstawionych w pytaniu wynika, iż wszczęte na wniosek wierzyciela, tzn. banku, postępowanie mające na celu określenie kręgu spadkobierców po zmarłym kredytobiorcy zakończyło się w październiku ur. (brak wskazania konkretnej daty). Należy pamiętać o tym, że od daty wydania przez Sąd postanowienia  o stwierdzeniu nabycia spadku – spadkobiercy mają 6 miesięcy na złożenie przed notariuszem albo przed sądem, oświadczenia o odrzuceniu spadku albo o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (a więc ograniczają swoją odpowiedzialność za długi spadkodawcy tylko do wysokości aktywów należących do spadku).

Jeżeli nie upłynął jeszcze 6 miesięczny termin na złożenie takiego oświadczenia, należy złożyć przed notariuszem stosowne oświadczenie. Ze względu jednak na brak majątku spadkowego, lepiej złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku – wówczas nie będzie odpowiedzialności za długi brata.

Jeżeli jednak, okazałoby się że 6 miesięczny termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku upłynął, ustawowi spadkobiercy zmarłego brata muszą spłacić dług (kredyt w Banku). W takiej sytuacji, powinna Pani, wraz z pozostałymi spadkobiercami, wystąpić na piśmie do Banku, będącego wierzycielem z wnioskiem o dobrowolną spłatę zadłużenia. Może Pani wtedy wystąpić także z wnioskiem o rozłożenie spłaty na raty albo o całkowite lub częściowe umorzenie długu wraz z odsetkami albo tylko umorzenie odsetek. Jeżeli we wniosku przedstawicie Państwo swoją sytuację majątkową i wykażecie, że nie posiadacie majątku ani źródeł dochodu, które pozwalałyby na spłatę kredytu, wtedy jest szansa że Bank wyrazi zgodę na umorzenie długu lub tylko odsetek.

Wskazuję, że w przypadku długu kredytowego termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia powstania roszczenia, co oznacza, że po upływie tego czasu, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Jednakże, w przypadku takiej biernej postawy w spłacie kredytu, musi Pani liczyć się ze wszelkimi konsekwencjami takiej decyzji. Należy wziąć pod uwagę okoliczność, że wierzyciel (Bank), przed upływem 3 letniego terminu może podjąć kroki, które spowodują przerwanie bądź zawieszenie biegu terminu przedawnienia tj. wystąpi do sądu z powództwem o zapłatę. Jeżeli nastąpi przerwanie biegu przedawnienia, oprócz zadłużenia może powstać konieczność zapłaty dodatkowych opłat związanych z kosztami np. postępowania sądowego, kosztami egzekucyjnymi, jak również kosztami rosnących odsetek.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji proszę sprawdzić datę wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, data ta może okazać się decydująca dla Pani odpowiedzialności za dług kredytowy Pani zmarłego brata. Jeżeli nie upłynął Pani termin na złożenie stosownego oświadczenia, bezprzedmiotowe okaże się dzielenie majątku brata (wobec braku aktywów).

.

Odpowiedzi udzieliła: Anna Durka, Radca prawny