Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku a wymiar urlopu wypoczynkowego

Email Drukuj PDF

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie mi następującej kwestii. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Z dniem 1 czerwca 2011r. został zmieniony mu wymiar czasu pracy na 0,8 etatu. Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy w ilości 11 dni roboczych pracownik zaplanował na przełomie czerwca i lipca. Z dniem 30 sierpnia ponownie zmieniony został wymiar czasu pracy na 1 etat. Moje pytanie brzmi: ile wynosi urlop w/w pracownika w 2011r. oraz jak powinienem prawidłowo rozliczyć 11 dni urlopu wypoczynkowego udzielonego podczas pracy w wymiarze 0,8 etatu?

 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, przyjmując za podstawę odpowiednio 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy, jaki ma pracownik z uwzględnieniem okresu nauki, która zalicza się do stażu pracy i jest to odpowiednio z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Ww. okresy nauki nie sumują się, przy czym jeżeli  pracownik w tym samym czasie pracował i np. studiował, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla danego  pracownika. Należy przy tym pamiętać, iż urlop udziela się pracownikowi w te dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie  z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Oznacza to więc, że jeżeli dla pracownika dniami pracy są np. soboty i niedziele, to urlop udziela się właśnie w te dni w wymiarze odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy czym przyjmuje się, iż 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinnemu dniowi pracy. Niepełny dzień urlopu, zgodnie z art. 154 § 2 kodeksu pracy, zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Udzielenie urlopu na część dnia dopuszczalne jest na zasadzie wyjątku i tylko wtedy, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest niższa, niż pełny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, w którym urlop ma być udzielany. Mając na względzie powyżej przywołane przepisy prawa oraz odpowiadając na podniesione w pytaniu zagadnienie, informuję, iż prawidłowe rozliczenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego - w sytuacji, kiedy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy i w ciągu roku kalendarzowego następuje zmniejszenie wymiaru jego etatu - należy dokonać w ten sposób, że oddzielnie obliczamy wymiar przysługującego urlopu za okres, kiedy pracownik zatrudniony był na pełen  etatu, a oddzielnie za okres (3 miesięcznego) zatrudnienia w niepełnym  wymiarze czasu pracy (w tym przypadku) 0,8 etatu (tj. 4/5 etatu x 20 dniowy wymiar urlopu = 16 dni).

Wobec powyższego, za okres od stycznia do maja, a następnie od września do grudnia, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 15 dni (9/12 x 20 dni = 15 dni), a za okres od czerwca do sierpnia - 4 dni (3/12 x 16 dni = 4 dni ). Zatem w całym roku kalendarzowym pracownikowi będzie przysługiwał urlop w wymiarze 19 dni kalendarzowych, a nie 20 dni, które przysługiwałyby pracownikowi, gdyby pracownik przez okres całego roku (12 miesięcy) zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaplanowany i udzielony w wymiarze 11 dni kalendarzowych urlop w okresie zmniejszonego wymiaru czasu pracy pracownika (0,8 etatu) nie musi być w sposób szczególny rozliczany, gdyż pracownik nabył z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy  (w terminie do końca maja):  prawo do 9 dnia urlopu (5/12 x 20 dni = 8,33 dni ῀ 9 dni / zaokrąglonego w górę zgodnie z art. 154 kodeksu pracy) oraz dodatkowe 3 dni urlopu (2/12 x 16 dni = 2,66 dnia/ zaokrąglonego w górę zgodnie z art. 154 kodeksu pracy) z tytułu zatrudnienia w miesiącu czerwcu i lipcu  na 0,8 etatu (urlop zaplanowany był na przełom lipca i sierpnia). Pracownikowi za przepracowany od sierpnia do końca roku okres  przysługiwać będzie do wykorzystania jeszcze 7 dni  z przysługujących mu za cały rok 19 dni urlopu (liczonych od podstawy w wymiarze 20 dni kalendarzowych).

Podstawa prawna:  art. 154 Kodeksu Pracy

Odpowiedzi udzieliła: Anna Durka, radca prawny