Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj PDF

Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego

Dokonanie niektórych czynności przez pełnomocnika wymaga udzielenia pełnomocnictwa w szczególnej formie, np. w formie aktu notarialnego. Wymóg taki nakładają przepisy Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 99. § 1, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Czynnością, która bezwzględnie wymaga pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego jest m.in. zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości. Pełnomocnictwo takie sporządzić można w dowolnej kancelarii notarialnej, a każdy, kto legitymuje się takim pełnomocnictwem, może dokonać czynności, do dokonania której zostało ono wydane.

 

Pamiętać należy, że pełnomocnictwo takie może zostać w każdej chwili odwołane (art. 101 k.c.). Ponadto podkreślić warto, że nie musi ono zostać odwołane w tej samej formie w jakiej zostało udzielone, tzn. w formie aktu notarialnego. Z praktycznego punktu widzenia, dobrze by było gdyby odwołano je w obecności tego samego notariusza. W przypadku gdy kontrahent będzie chciał sprawdzić ważność takiego pełnomocnictwa, notariusz może go poinformować o jego odwołaniu lub w sytuacji, gdy umocowany wystąpi do notariusza o kolejne odpisy aktu notarialnego pełnomocnictwa, nie będzie to możliwe, jeśli notariusz zaznaczy na  nim fakt jego wygaśnięcia. I choć, zgodnie z treścią art. 102 k.c., po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa, to często dzieje się inaczej.

Niezwykle istotne jest, że jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć (art. 105 k.c.). Ustawodawca tym przepisem chroni interesy osób trzecich, które dokonują czynności z pełnomocnikiem. Dlatego bardzo ważne jest aby pełnomocnictwo udzielone zostało osobie godnej zaufania.

Opracowała: Anna Durka, radca prawny