Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj PDF

Alimenty dla rodziców

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny ciąży przede wszystkim na rodzicach względem dzieci, ale o alimenty od dzieci mogą wystąpić również rodzice. Jednakże sytuacja kiedy rodzice mogą skorzystać z prawa do alimentów jest dość niejednoznaczna. Przepisy bowiem nakładają na dzieci obowiązek alimentacyjny, jeśli rodzice są w niedostatku, a temin  ten nie został zdefiniowany przez ustawodawcę.

Nie ma ustalonej kwoty, od której zaczyna się niedostatek. Przyjmuje się, że jest to sytuacja, gdy brakuje na czynsz czy wykupienie leków, a choroba lub kalectwo uniemożliwiają podjęcie dodatkowej pracy.

Sytuacje jednak bywają różne. Czasami rodzina od lat nie utrzymuje ze sobą kontaktów, rodzice źle wywiązywali się ze swoich rodzicielskich obowiązków, unikali zatrudnienia, któreś z rodziców nie łożyło na utrzymanie rodziny lub nawet ją okradało czy nawet znęcało się nad nią. Takie okoliczności nie są wystarczającą podstawą, by odbierać im prawo do ubiegania się o alimenty od dzieci. Choć w uchwale (sygn. akt. III CZP 91/86) z 16 grudnia 1987 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że: „w razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego".

Rodzice mają swobodę w wyborze dziecka, od którego zażądają wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że świadczeń alimentacyjnych mogą dochodzić od wszystkich swoich dzieci, jak też tylko od jednego z nich.

Dzieci mogą płacić alimenty na rzecz rodziców dobrowolnie, warto jednak ustalić w umowie rodzaj i zakres świadczenia, które będzie wypłacane. Chodzi tu przede wszystkim o jego wysokość, termin, sposób wypłaty itd. Choć umowa taka zawarta ustnie jest również ważna, to wartą ją sporządzić na piśmie dla celów dowodowych. .

W sytuacji gdyby zobowiązane dziecko nie chciało płacić,  uprawniony do alimentów rodzic ma prawo wystąpić z pozwem do sądu rodzinnego.

Opracowała: Anna Durka, radca prawny