Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj PDF

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością. Takie zabezpieczenie to nic innego jak hipoteka. Jest ona dla wierzyciela bardzo wygodnym zabezpieczeniem, ponieważ zaspokojenia swoich praw może on dochodzić od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Źródłem powstania hipoteki umownej jest umowa zawarta przez wierzyciela z właścicielem nieruchomości. Poza umową, koniecznym elementem do powstania hipoteki jest wpis do księgi wieczystej.

Zgodnie z prawem, hipoteka jako taka wygasa wraz ze spełnieniem zobowiązania- automatycznie. Jednak właściciel nieruchomości musi podjąć stosowne kroki aby hipotekę wykreślić z księgi wieczystej.

Aby wykreślić hipotekę musimy uzyskać od wierzyciela dokument potwierdzający spłatę zobowiązania. Aby takie oświadczenia o spłacie długu było ważne, musi ono być sporządzone pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym, jednakże nie jest to wymagane dla dokumentów bankowych.

Następnym krokiem na drodze do wykreślenia hipoteki jest złożenie, do właściwego sądu, wniosku o wykreślenie hipoteki. Nasze wnioski powinniśmy kierować do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego dla miejscowości, w której położona jest nieruchomość. Wniosek o wykreślenie hipoteki wnosimy na odpowiednim formularzu, takim samym, na jakim wnosiliśmy o jej wpisanie. Od strony technicznej bowiem, wykreślenia wpisu dokonuje się przez wpis o wykreśleniu. Pamiętać należy, że jeśli ustanowione były dwie hipoteki (np. umowna i kaucyjna), to powinniśmy wnioskować o wykreślenie obu. Nawet jeśli w oświadczeniu uzyskanym od wierzyciela mamy zgodę na wykreślenia obu hipotek, ale złożyliśmy wniosek o wykreślenie tylko jednej, tylko ta przez nas wskazana zostanie wykreślona.

Składając wniosek do sądu pamiętać należy o dołączeniu wszystkich zaświadczeń (zaświadczenia o spłacie zadłużenia oraz zgody na wykreślenia hipoteki) w oryginale oraz uiszczeniu opłaty sądowej, która aktualnie wynosi 100 zł.

Jeśli złożony przez nas wniosek nie będzie zawierał błędów, zostanie prawidłowo opłacony i dołączymy do niego wszelkie niezbędne załączniki, sąd dokona wykreślenia hipoteki.

Opracowała: Anna Durka, radca prawny