Dialog w branży mleczarskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj PDF

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie przysługuje w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego – pracownikowi nie przysługuje prawo do wykorzystania „zaległych” dni urlopu na żądanie. Zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (art.152 Kodeksu pracy).

 

Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są tylko wyjątkowo i są ściśle określone w przepisach prawa pracy. Urlop wypoczynkowy udzielany pracownikowi w terminie późniejszym niż rok kalendarzowy, w którym pracownik nabył do niego prawo, jest urlopem zaległym. Granicą czasową udzielenia urlopu zaległego - zgodnie z przepisem art.168 Kodeksu pracy - jest koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (termin ten obowiązuje jeszcze w 2012, gdyż w 2013 roku będzie to już termin 30 września), niezależnie od tego czy przyczyny powodujące to przesunięcie leżą po stronie pracodawcy czy pracownika.

Jednakże obowiązek ten nie dotyczy udzielanych zgodnie z art.1672 Kodeksu pracy czterech dni urlopu na żądanie pracownika. Uprawnienie do tego urlopu przysługuje na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku nie przechodzi na rok następny.

Ponadto, w myśl art.1672 Kodeksu pracy, w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługują tylko 4 dni urlopu na żądanie i w sytuacji, gdy pracownik w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał 4 dni urlopu na żądanie te 4 dni urlopu przechodzą na rok następny, ale już jako „normalne” dni urlopu.

Opracowała: Anna Durka, radca prawny